Πρόσκληση Εκτάκτης Γενικής Συνέλευσης Νοέμβριος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Μιχάλης Σιδέρης Ανώνυμη Εταιρεία» , διακριτικό τίτλο «Μ. Σιδέρης Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 27951312000, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27 Νοεμβρίου 2019 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας που είναι στο 2ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μετατροπή των ανωνύμων και άυλων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

2. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4518/2018, όπως ισχύει.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέτοχοι ή αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποί τους , πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους οι δε αντιπρόσωποι και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αντιπροσώπευσή τους όπως ορίζει ο Νόμος και το καταστατικό της εταιρείας (δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 14 να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης).

Αγρίνιο 27 Νοεμβρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ