Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας “ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 10-09-22

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στο Αγρίνιο, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου, την 10η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσης 01/01/21 – 31/12/21.
2. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/21 – 31/12/21.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 01/01/21 – 31/12/21.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Ορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
6. Λοιπά θέματα.

Αγρίνιο 29 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ