Ιστολόγιο - Ανακοινώσεις - Τα Νέα μας

Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής Mercedes Benz και Smart

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας "ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 2016"

06 Dec 2018 admin
Μ. Σιδέρης Ανακοινώσεις - Mercedes στην Πάτρα

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στο Αγρίνιο, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου, την 31η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω :

Θέματα Ημερίσιας Διατάξεως

Έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσης 01/01/14– 31/12/14.
Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/14 – 31/12/14.
Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 01/01/14 – 31/12/14.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ

Λοιπά θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο